Algemene voorwaarden FITFEM

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid

1.1         FITFEM: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. FITFEM is statutair gevestigd te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63290995.
1.2        Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan FITFEM een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten.
1.3        Activiteit: alle activiteiten die FITFEM uitvoert in opdracht van de Klant. Hieronder valt zeker te verstaan: het geven van bootcamp- en overige sportactiviteiten.
1.4         Website: de website van FITFEM. Onder meer te bereiken via www.fitfem.nl.

Artikel 2 Aanbiedingen & tot stand komen van een overeenkomst

2.1        Op de website van FITFEM zijn de tarieven weergegeven voor de door FITFEM te verlenen diensten. Deze tarieven zijn slechts indicatief en kunnen onderhevig zijn aan verandering.

2.2        Indien een Klant deel wenst te nemen aan een Activiteit dient de Klant te beschikken over een abonnement, een strippenkaart of een eenmalige vergoeding te voldoen voor aanvang van de betreffende Activiteit.

2.3        De Klant dient zich via het aanmeldingsformulier op de Website op te geven voor het afsluiten van een abonnement of aanschaffen van een strippenkaart. Indien de Klant reeds beschikt over een abonnement, strippenkaart of eenmalig als proef deelneemt aan een Activiteit is deze aanmelding niet vereist en kan de Klant op ieder moment deelnemen aan een Activiteit.

2.4        Een abonnement wordt verleend nadat de Klant het aanmeldingsformulier op de Website heeft ingevuld en de verschuldigde abonnementsgelden heeft voldaan.

2.5         Indien de Klant een maandabonnement afneemt bij FITFEM, zal dit abonnement telkenmale stilzwijgend worden verlengd met een periode van één maand, tenzij de Klant FITFEM één maand voorafgaand aan de datum waarop dit abonnement stilzwijgend wordt verlengd, schriftelijk te kennen geeft de overeenkomst te willen beëindigen

2.6        Een strippenkaart wordt aan de Klant verstrekt nadat de Klant de voor de betreffende strippenkaart verschuldigde vergoeding heeft voldaan. Een strippenkaart blijft zes maanden geldig vanaf de datum dat deze aan de Klant verstrekt wordt.

2.7        FITFEM heeft het recht om de Klant zonder opgaaf van redenen geen abonnement of strippenkaart te verlenen of de deelname aan een Activiteit te ontzeggen.

2.8        Indien FITFEM een Activiteit organiseert in opdracht van een rechtspersoon, kan deze opdracht tot zeven dagen voor aanvang kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering binnen zeven dagen voor aanvang van de betreffende Activiteit zal vijftig procent van het offertebedrag in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

Artikel 3 Rechten & verplichtingen Klant

3.1        De Klant dient zich te gedragen conform de door vertegenwoordigers van FITFEM gedane aanwijzingen en conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien de Klant deze verplichting niet nakomt is FITFEM gerechtigd de Klant de deelname aan een Activiteit te ontzeggen.

3.2        De tijd, datum en locatie waar de Activiteiten plaatsvinden zullen op de Website worden weergegeven en zijn onderhevig aan verandering. De Klant is derhalve verplicht voor aanvang van de Activiteit via de Website of na te gaan of zich wijzigingen in de tijd, datum of locatie hebben voorgedaan.

3.3        Eventuele wijzigingen in persoonsgegevens van de Klant, dient de Klant zo spoedig mogelijk te melden aan FITFEM.

Artikel 4 Rechten & verplichtingen FITFEM

4.1        FITFEM zorgt voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door bekwame/deskundige personen.

4.2        FITFEM heeft het recht derden te betrekken of in te schakelen bij de uitvoering van Activiteiten.

4.3        FITFEM mag de Activiteit annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig deelnemers aan een Activiteit of (extreme) weersomstandigheden. Ingeval van annulering voor de aanvang van de Activiteit heeft de Klant recht om op een later moment alsnog deel te nemen aan een Activiteit.

4.4        FITFEM heeft het recht beeld- en geluidsopnamen te maken tijdens Activiteiten. Door deel te nemen aan een door FITFEM georganiseerde Activiteit verleent de Klant toestemming voor het maken van beeld- en geluidsopnamen en de verspreiding en verveelvoudiging van dit materiaal door FITFEM voor promotionele doeleinden.

Artikel 5 Betaling & ontbinding

5.1        De Klant dient alle aan FITFEM verschuldigde bedragen op een door FITFEM te bepalen wijze aan FITFEM te doen toekomen. Bij het uitblijven van betaling zal FITFEM de Klant de deelname aan een Activiteit ontzeggen en de Klant de mogelijkheid bieden alsnog aan de gestelde betalingsverplichtingen te voldoen. Indien de Klant daarna nog in gebreke blijft, zal FITFEM de wettelijke incassokosten in rekening brengen, welke in beginsel 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van € 40,-.

5.2        Indien de Klant onverhoopt niet deelneemt aan een Activiteit ontslaat dit de Klant niet van enige betalingsverplichtingen.

5.3        FITFEM heeft het recht om de prijzen na verloop van ieder half jaar te wijzigen.

5.4        Een Klant die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf heeft het recht om een overeenkomst met FITFEM welke is aangegaan op afstand en kwalificeert als een Koop op afstand, binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

5.5        Indien een Klant gebruik maakt van het recht om de overeenkomst te ontbinden, dient de Klant dit schriftelijk aan FITFEM te melden. Indien de Klant op het moment van ontbinding al deel heeft genomen aan een of meerdere Activiteiten, zullen de daarvoor verschuldigde vergoedingen worden verrekend met het aan de Klant terug te betalen bedrag.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1        De Klant doet op eigen risico mee aan de door FITFEM georganiseerde Activiteiten. FITFEM is uitsluitend aansprakelijk voor grove tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst die het gevolg zijn van grove onzorgvuldigheid bij het uitvoeren van diensten.

6.2        Mocht onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 6.1 toch aansprakelijkheid aan de kant van FITFEM worden aangenomen, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke  verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald.

6.3        Mocht in uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 6. 2 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid van FITFEM beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.

6.4        De aansprakelijkheid van FITFEM wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant FITFEM onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en FITFEM ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.

6.5        Aansprakelijkheid van FITFEM voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

6.6        FITFEM zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade die de Klant mocht lijden als gevolg van beschadigingen aan en/of het verloren gaan van zaken die eigendom van de Klant zijn. De Klant wordt geadviseerd geen waardevolle bezittingen mee te nemen naar een Activiteit. FITFEM aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor schade die de Klant mocht lijden als gevolg van beschadiging aan/en of het verloren gaan van zaken van de Klant die aan FITFEM worden afgegeven gedurende een activiteit en om niet door FITFEM worden bewaard voor de Klant.

Artikel 7 Privacy & toepasselijk recht

7.1         FITFEM zal de privacy van de Klant respecteren en zal er zorg voor dragen dat persoonlijke informatie die aan FITFEM wordt verstrekt, vertrouwelijk wordt verwerkt. FITFEM gebruikt persoonsgegevens slechts om de overeenkomst zo snel en goed mogelijk uit te voeren.

7.2        Op alle rechtsbetrekking waarbij FITFEM partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

7.3        De Klant en FITFEM zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

7.4        Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste aanleg uitsluitend de bevoegde in rechter in Zutphen bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen FITFEM en de Klant.